Regulamin klubu SquashCity
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu SquashCity Ochota (Blue City) oraz SquashCity Targówek
A. Zasady ogólne
a. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.
b. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie squahcity.pl. 
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Manager Klubu.
d. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
e. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów; 
f. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie; 
g. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 
h. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu przedmioty pozostawione w Klubie, w szczególności w szatni, bądź przed kortem, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
B. Godziny otwarcia
a. Klub jest otwarty w godzinach 7-23 w dni powszednie i 9-22 w weekendy; 
b. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej.
c. Klienci mogą korzystać z Klubu 10 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu.
C. Zasady użytkowania kortów
a. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych; 
b. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry; 
c. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek; 
d. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 
e. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki; 
f. Wskazana jest gra w okularach ochronnych; 
g. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
D. Rezerwacje
a. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację; 
b. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; 
c. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty kolejnemu klientowi. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
d. Rezerwacja, odrezerwowanie czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.squashcity.pl lub aplikację mobilną (po uprzednim zarejestrowaniu) lub osobiste powiadomienie recepcji klubu, rezerwacja jest ważna jedynie po jej opłaceniu w trakcie jej dokonywania w systemie internetowym naszego klubu.
e. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet, aplikacja mobilna) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.
f. Odrezerwowanie gry uważa się za skuteczne, gdy odbywa się do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zarezerwowany termin;
Odrezerwowanie może odbyć się za pomocą darmowej aplikacji mobilnej, formularza kontaktu na stronie squashcity.pl, maila lub telefonu. 
Powoływanie się na na „brak możliwości dodzwonienia.” nie zwalnia gracza od wymogu odrezerwowania przed godz. 17.00 poprzedniego dnia.
g. Opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo odrezerwowanych rezerwacji na inny termin.
h. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie. 
i. Zaległe faktury VAT wystawia się w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego; 
j. Karnety stałe/cykliczne oznaczają rezerwację określonego kortu o określonej godzinie w dany dzień tygodnia.
Karnety open umożliwiają grę w różne dni o różnych godzinach.
k. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby – wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy; 
l. Założenie stałej rezerwacji na wybrany dzień tygodnia/godzinę wymaga zakupu karnetu na przynajmniej 5h przez gracza.
m. Karnety 5h są ważne przez 8 tygodni, Karnety 10h są ważne przez 16 tygodni. Wykupione, a nie zrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
n. Karnet otwarty jest ważny przez 15 tygodni i upoważnia do 10 godzin gry, 
o. Rezerwacje cykliczne wypadające w obowiązujące dni świąteczne w trakcie których Klub będzie nieczynny zostaną automatycznie przełożone.
E. Korzystanie z kart zniżkowych.
a. Klub honoruje karty systemów Benefit Multisport Plus, FitPro, Ok System.
b. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia wymagań poszczególnych wystawców kart m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty.
c. Wysokość i warunki zniżki (np. liczba dozwolonych użyć dziennych) wynikają z warunków wystawców kart i nie są przedmiotem decyzji Klubu.
d. Zgodnie z wymaganiami wystawców kart do jednej gry 1h mogą być użyte maksymalnie 2 karty zniżkowe.
e. W przypadku wykupienia karnetu z ceną obniżoną ze względu na posiadaną kartę zniżkową, obowiązuje okazanie i rejestracja karty (terminal, sms). W przypadku braku karty lub jej rejestracji danego dnia obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za grę za każdą brakującą kartę.
F. Szatnia
a. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Kluczyki znajdują się w recepcji i należy je pobrać przy dokonywaniu płatności, zostawiając w zamian dowolny dokument. 
b. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. Kara umowna z tytułu zgubienia lub zniszczenia kluczyka wynosi 50 pln; 
c. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry; 
d. Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności; 
e. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca a następnie utylizowane;
f. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni
G. Sauna
a. Wynajęcie kortu upoważnia do darmowego skorzystania z sauny;
b. Korzystający z sauny robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Korzystającego z sauny.
c. Sauna włączana jest na życzenie graczy – prosimy o informację przed rozpoczęciem gry
d. Sauna wyłączana jest w dni powszednie najpóźniej o 23.15 a w weekendy najpóźniej o 22.15;


Regulamin klubu SquashCity

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu SquashCity Ochota (Blue City) oraz SquashCity Targówek

A. Zasady ogólne
a. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.
b. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie squahcity.pl. 
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Manager Klubu.
d. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
e. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów; 
f. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie; 
g. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 
h. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu przedmioty pozostawione w Klubie, w szczególności w szatni, bądź przed kortem, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

B. Godziny otwarcia
a. Klub jest otwarty w godzinach 7-23 w dni powszednie i 9-22 w weekendy; 
b. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej.
c. Klienci mogą korzystać z Klubu 10 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu.

C. Zasady użytkowania kortów
a. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych; 
b. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry; 
c. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek; 
d. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 
e. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki; 
f. Wskazana jest gra w okularach ochronnych; 
g. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

D. Rezerwacje
a. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację; 
b. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; 
c. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty kolejnemu klientowi. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
d. Rezerwacja, odrezerwowanie czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.squashcity.pl lub aplikację mobilną (po uprzednim zarejestrowaniu) lub osobiste powiadomienie recepcji klubu, rezerwacja jest ważna jedynie po jej opłaceniu w trakcie jej dokonywania w systemie internetowym naszego klubu.
e. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet, aplikacja mobilna) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.
f. Odrezerwowanie gry uważa się za skuteczne, gdy odbywa się do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zarezerwowany termin;

Odrezerwowanie może odbyć się za pomocą darmowej aplikacji mobilnej, formularza kontaktu na stronie squashcity.pl, maila lub telefonu. Powoływanie się na na „brak możliwości dodzwonienia.” nie zwalnia gracza od wymogu odrezerwowania przed godz. 17.00 poprzedniego dnia.
g. Opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo odrezerwowanych rezerwacji na inny termin.

h. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie. 
i. Zaległe faktury VAT wystawia się w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego; 
j. Karnety stałe/cykliczne oznaczają rezerwację określonego kortu o określonej godzinie w dany dzień tygodnia.Karnety open umożliwiają grę w różne dni o różnych godzinach.
k. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby – wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy; 
l. Założenie stałej rezerwacji na wybrany dzień tygodnia/godzinę wymaga zakupu karnetu na przynajmniej 5h przez gracza.
m. Karnety 5h są ważne przez 8 tygodni, Karnety 10h są ważne przez 16 tygodni. Wykupione, a nie zrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
n. Karnet otwarty jest ważny przez 15 tygodni i upoważnia do 10 godzin gry, 
o. Rezerwacje cykliczne wypadające w obowiązujące dni świąteczne w trakcie których Klub będzie nieczynny zostaną automatycznie przełożone.

E. Korzystanie z kart zniżkowych.
a. Klub honoruje karty systemów Benefit Multisport Plus, FitPro, Ok System.
b. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia wymagań poszczególnych wystawców kart m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty.
c. Wysokość i warunki zniżki (np. liczba dozwolonych użyć dziennych) wynikają z warunków wystawców kart i nie są przedmiotem decyzji Klubu.
d. Zgodnie z wymaganiami wystawców kart do jednej gry 1h mogą być użyte maksymalnie 2 karty zniżkowe.
e. W przypadku wykupienia karnetu z ceną obniżoną ze względu na posiadaną kartę zniżkową, obowiązuje okazanie i rejestracja karty (terminal, sms). W przypadku braku karty lub jej rejestracji danego dnia obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za grę za każdą brakującą kartę.

F. Szatnia
a. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Kluczyki znajdują się w recepcji i należy je pobrać przy dokonywaniu płatności, zostawiając w zamian dowolny dokument. 
b. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. Kara umowna z tytułu zgubienia lub zniszczenia kluczyka wynosi 50 pln; 
c. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry; 
d. Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności; 
e. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca a następnie utylizowane;
f. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni

G. Sauna
a. Wynajęcie kortu upoważnia do darmowego skorzystania z sauny;
b. Korzystający z sauny robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Korzystającego z sauny.
c. Sauna włączana jest na życzenie graczy – prosimy o informację przed rozpoczęciem gry
d. Sauna wyłączana jest w dni powszednie najpóźniej o 23.15 a w weekendy najpóźniej o 22.15;

 

opieka techniczna Agencja multimedialna

SQUASH CITY OCHOTA:

Al. Jerozolimskie 200
Hala Mega Meble od strony stacji BP
telefon: 512 377 130
e-mail: recepcja@squashcity.pl

SQUASH CITY TARGÓWEK:

ul. Malborska 51-53
Park Handlowy Targówek
telefon: (22) 331-87-87
email: targowek@squashcity.pl